OTEVÍRACÍ DOBA NA OBJEDNÁNÍ :-) !

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy
  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstuupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a také v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Ing. Petra Žatková, sídlem U Lípy 978, Nové Město nad Metují 549 01, identifikační číslo: 06 533 311, a to formou jednostranného právního jednání (dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu provozovny prodávajícího) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího teddyhosvet@gmail.com. Použijte prosím přiložený vzorový formulář o odstoupení od kupní smlouvy, ale není to Vaší povinností. Můžete využít i volnou formu, ale musíte zde uvést: číslo objednávky, datum dodání a jméno kupujícího.
  • Aby byla dodržena lhůta na odstoupení od této smlouvy je potřeba odeslat Vaše oznámení o odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.
  • Lhůta 14 dní se může prodloužit pouze v případě, dokážete-li potvrzením od dopravce, že došlo k odeslání zásilky zpět v zákonné lhůtě, a to pouze na dobu nutnou pro doručení zásilky dopravcem.

 

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, včetně nákladů na dopravu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží, kdy zkontrolujeme jeho kompletnost a stav, ve kterém se zboží vrátí zpět.

 

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Ing. Petra Žatková, sídlem U Lípy 978, Nové Město nad Metují 549 01. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

Náklady spojené s vrácením zboží nese společnost Ing. Petra Žatková, sídlem U Lípy 978, Nové Město nad Metují 549 01, identifikační číslo: 06 533 311, a to nejlevnějším způsobem dodání zboží, které prodávající nabízí.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

  1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Moje jméno a příjmení .................................................................... (prosím doplňte)

Moje adresa ....................................................................................

Můj telefon a e-mail ........................................................................


Jméno a příjmení podnikatele: Ing. Petra Žatková
IČ podnikatele: 06533311
Fakturační adresa podnikatele:  U Lípy 978, Nové Město nad Metují

Doručovací adresa (zde můžete zaslat balíček): U Lípy 978, Nové Město nad Metují, tel.: 777 304 860

V ........................................................ Datum ...............................................

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ................................... jsem s Vámi prostřednictvím vašeho e-shopu www.teddyhosvet.cz uzavřel/a kupní smlouvu,  jejímž předmětem bylo zboží : ........................................................., které jsem převzala dne: ................................., s číslem dokladu.................................................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .......................... Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….................................../............., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

 

.............................................................. (vlastnoruční podpis)

Přílohy:  Kopie kupního doklad (prosím přiložte)